S   E   R   W   I   S               I N T E R N E T O W Y     G R U P Y   B P S               - działania pomocowe dla Klientów

Menu
Z życia Banku
Współpraca
Ogłoszenia
Kariera

KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  1,75
Lombardowa                  2,25
Depozytowa                   1,25
Redyskonto weksli         1,18
Dyskonto weksli            1,85

Waluty
NBP kursy średnie
Bank BPS kursy walut

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Serwis Bankowości Spółdzielczej


Zebranie Przedstawicieli Banku - 2019

W    dniu    24    kwietnia    2019    roku    odbyło    się    Zebranie    Przedstawicieli   Banku    Spółdzielczego    w    Mrozach.

Na tegoroczne Zebranie stawiło się 24 spośród 27 wybranych delegatów Banku.

Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwały między innymi w sprawach:

Ponadto przyjęto kierunki działalności Banku na rok 2019.

Zebranie Przedstawicieli otworzył Pan Jan Gałązka – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który w   dalszej   części   został   jednogłośnie   wybrany  na  Przewodniczącego  tegorocznego  ZP. Przewodniczący przywitał przybyłych na Zebranie zaproszonych gości:

Panią  Krystynę  Mroczek     - byłego Członka Zarządu  Banku  Spółdzielczego w Mrozach

Pana  Michała  Wilka            - Dyrektora    Departamentu    Pomocy   i   Restrukturyzacji                                                    Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

Panią  Magdalenę  Niziołek  - Kierownika  Zespołu  Klienta  Biznesowego  Banku Polskiej                                                    Spółdzielczości O/Warszawa

Sprawozdanie z działaności Banku Spółdzielczego w Mrozach za rok 2018 wraz z informacją o  wykonaniu   uchwał  z  poprzedniego   Zebrania   Przedstawicieli  zaprezentował  po  krótce Pan Robert Ceregra – Prezes Zarządu.

O  przybliżenie  Sprawozdania  niezależnego biegłego   rewidenta  z  badania  sprawozdania finansowego  Banku  poproszony  został  Pan  Adrian  Gancarz - Wiceprezes  Zarządu i Główny Księgowy Banku. Pan  Adrian  odczytał  również  list  Pana  Piotra  Huziora  -  Prezesa Związku Rewizyjnego   Banków   Spółdzielczych   im.  Franciszka  Stefczyka  w  Warszawie,  w  którym przeprasza   za   nieobecność   przedstawicieli  Związku  na  ZP  oraz  życzy  owocnych  obrad.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej przedstawił  Pan  Łukasz  Cegiełka – sekretarz Rady  Nadzorczej Banku. W sprawozdaniu tym zawarto  między  innymi  ocenę odpowiedniości Członków  Zarządu  Banku, ocenę polityki wynagradzania  jak i  ocenę stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.   Członkowie   Rady  składali  podczas  obrad  Zebrania  do  wybranej Komisji ds.  odpowiedniości,  oświadczenia  dotyczące  oceny ich odpowiedniości, kompetencji, wiedzy i   reputacji    potwierdzające    możliwość    zasiadania    w    organie    nadzorczym    Banku, a   Przewodniczący,   w   imieniu   całej   Rady   złożył   kolegialną   ocenę   Rady  Nadzorczej.

Po  przedstawieniu  Sprawozdania  Komisji  ds. odpowiedniości z wyników następczej oceny odpowiedniości   i   niezależności    członków   Rady   Nadzorczej    oraz    kolegialnej    oceny odpowiedniości   Rady   Nadzorczej   za   2018   rok   oraz   Protokołu   Komisji   skrutacyjnej, informującego  o  tym,  że  liczba  zebranych  delegatów  jest  odpowiednia  do podejmowania uchwał,   przystąpiono  do   głosowań.   Wszystkie   Uchwały   zostały   podjęte   jednogłośnie.

Pragniemy  jednocześnie  poinformować,  iż  zgodnie  z  zapisami § 6 Polityki  informacyjnej w Banku  Spółdzielczym  w  Mrozach,  Bank raz w roku, w terminie do 30 dni od zatwierdzenia przez  organ  zatwierdzający  sprawozdanie  finansowe,  ujawnia  pełne  informacje  dotyczące profilu  ryzyka  i  poziomu  kapitału  na  podstawie  danych  na  dzień  kończący   bieżący   rok obrotowy  w  ujęciu  indywidualnym  (III  Filar  Nowej  Umowy  Kapitałowej).  Zgodnie  z § 16 ww. Polityki  informacje  te  są  udostępniane  Klientom w formie papierowej w Centrali Banku w Mrozach w  godzinach  od  8.00  do  15.00  od  poniedziałku  do  piątku  oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych w godzinach ich otwarcia, jak i w formie elektronicznej na stronie internetowej Banku.

Galeria:

 

05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 33