S   E   R   W   I   S               I N T E R N E T O W Y     G R U P Y   B P S               - działania pomocowe dla Klientów

Menu
Z życia Banku
Współpraca
Ogłoszenia
Kariera

KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  1,75
Lombardowa                  2,25
Depozytowa                   1,25
Redyskonto weksli         1,18
Dyskonto weksli            1,85

Waluty
NBP kursy średnie
Bank BPS kursy walut

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Serwis Bankowości Spółdzielczej


Zebranie Przedstawicieli Banku - 2018

W   dniu   27   czerwca   2018   roku   odbyło  się   Zebranie  Przedstawicieli  Banku    Spółdzielczego w Mrozach.

Na tegoroczne Zebranie Przedstawicieli stawili się wszyscy wybrani delegaci Banku.

Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwały między innymi w sprawach:

Ponadto przyjęto kierunki działalności Banku na rok 2018.

Zebranie Przedstawicieli otworzył Pan Jan Gałązka – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który w   dalszej   części   został   jednogłośnie   wybrany  na  Przewodniczącego  tegorocznego  ZP. Sprawozdanie Zarządu z działaności Banku za rok 2017 wraz z informacją o wykonaniu uchwał z poprzedniego ZP zaprezentował po krótce Pan Robert Ceregra – Prezes Zarządu.                O  przybliżenie   Sprawozdania   niezależnego   biegłego   rewidenta  z  badania  sprawozdania finansowego  Banku  poproszony  został  Pan  Adrian  Gancarz - Wiceprezes  Zarządu i Główny Księgowy Banku.   Sprawozdanie  z  działalności  Rady  Nadzorczej  przedstawiła  Pani  Jolanta Kulesza – sekretarz  Rady  Nadzorczej  Banku  jak  i  wybrana na sekretarza tegorocznego ZP. W  sprawozdaniu  tym   zawarto  między  innymi  ocenę  polityki  wynagradzania  jak  i  ocenę stosowania  Zasad  Ładu  Korporacyjnego,   na  które  uwagę  zwrócono  również  w protokole z lustracji.

Rok  2018  jest  rokiem wyborczym w naszym Banku. Swoją czteroletnią kadencję kończyła Rada  wybrana  na  ZP  w  roku  2014.  W związku z powyższym na tegorocznym ZP dokonano wyboru   członków   Rady  Nadzorczej  na  kadencję  obejmującą  lata  2018   -  2022.   Przed przystąpieniem   jednak   do   wyborów,    delegaci   przyjęli   Procedurę   dokonywania   ocen odpowiedniości   członków   Rady  Nadzorczej.   Członkowie  ustępującej  Rady, jak i zgłoszeni kandydaci  do  nowej  Rady  złożyli  odpowiednie  oświadczenia, a wybrana spośród delegatów Komisja  ds.  odpowiedniości  dokonała  ich  oceny.  Po  przyjęciu  sprawozdań  Komisji z ocen odpowiedniości  przystąpiono  do  głosowań.  Członkami  nowej  Rady  zostało pięciu członków poprzedniej  Rady  (Jan  Gałązka,  Andrzej Uchmański,  Andrzej Jurkowski,  Mirosław Kowalik, Zofia  Podobas).  Nowymi  członkami  Rady  zostali:   Teresa   Gasek  oraz   Łukasz   Cegiełka - przedstawiciel pracowników Banku.

Pragniemy  jednocześnie  poinformować,  iż  zgodnie  z  zapisami § 6 Polityki  informacyjnej w Banku  Spółdzielczym  w  Mrozach,  Bank raz w roku, w terminie do 30 dni od zatwierdzenia przez  organ  zatwierdzający  sprawozdanie  finansowe,  ujawnia  pełne  informacje  dotyczące profilu  ryzyka  i  poziomu  kapitału  na  podstawie  danych  na  dzień  kończący   bieżący   rok obrotowy  w  ujęciu  indywidualnym  (III  Filar  Nowej  Umowy  Kapitałowej).  Zgodnie  z § 16 ww. Polityki  informacje  te  są  udostępniane  Klientom w formie papierowej w Centrali Banku w Mrozach w  godzinach  od  8.00  do  15.00  od  poniedziałku  do  piątku  oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych w godzinach ich otwarcia.

Galeria:

 

05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 33