S   E   R   W   I   S               I N T E R N E T O W Y     G R U P Y   B P S               - działania pomocowe dla Klientów

Menu
Z życia Banku
Współpraca
Ogłoszenia
Kariera

KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  1,75
Lombardowa                  2,25
Depozytowa                   1,25
Redyskonto weksli         1,18
Dyskonto weksli            1,85

Waluty
NBP kursy średnie
Bank BPS kursy walut

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Serwis Bankowości Spółdzielczej


Zebranie Przedstawicieli Banku - 2017

W dniu 28 czerwca 2017 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mrozach.

Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwały w sprawach między innymi:

  • Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku.
  • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego - bilansu oraz rachunku wyników.
  • Dokonania podziału nadwyżki bilansowej.
  • Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
  • Udzielenia wszystkim Członkom Zarządu absolutorium.

Ponadto przyjęto kierunki działalności Banku na rok 2017.

Zebranie Przedstawicieli otworzył Pan Jan Gałązka – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który w dalszej części został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego tegorocznego ZP. Sprawozdanie Zarządu jak i bilans wraz z rachunkiem wyników zaprezentował po krótce Pan Robert Ceregra – Prezes Zarządu. O przybliżenie opinii wydanej przez Biegłego Rewidenta po przeprowadzeniu badania sprawozdania finasnowego poproszony został Pan Adrian Gancarz - pełniący w Banku obowiązki Głównego Księgowego. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej przedstawiła Pani Jolanta Kulesza – sekretarz Rady Nadzorczej Banku jak i wybrana na sekretarza tegorocznego ZP. Na tegoroczne ZP stawili się licznie delegaci Banku. Przybył również Pan Dariusz Uchman - Zastępca Wójta Gminy Cegłów.

Pragniemy jednocześnie poinformować, iż zgodnie z zapisami § 6 Polityki informacyjnej w Banku Spółdzielczym w Mrozach, Bank raz w roku, w terminie do 30 dni od zatwierdzenia przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, ujawnia pełne informacje dotyczące profilu ryzyka i poziomu kapitału na podstawie danych na dzień kończący bieżący rok obrotowy w ujęciu indywidualnym (III Filar Nowej Umowy Kapitałowej). Zgodnie z § 16 ww. Polityki informacje te są udostępniane Klientom w formie papierowej w Centrali Banku w Mrozach w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych w godzinach ich otwarcia.

Galeria:

 

05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 33