S   E   R   W   I   S               I N T E R N E T O W Y     G R U P Y   B P S               - działania pomocowe dla Klientów

Menu
Z życia Banku
Współpraca
Ogłoszenia
Kariera

KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  2,75
Lombardowa                  3,25
Depozytowa                   2,25
Redyskonto weksli         2,80
Dyskonto weksli            2,85

Waluty
NBP kursy średnie
Bank BPS kursy walut

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
System Ochrony Zrzeszenia BPS
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Komisja Nadzoru Finansowego
Serwis Bankowości Spółdzielczej


PSD2

PSD2  to  Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada    2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego.

Kluczowym celem  PSD2 jest rozszerzenie ram prawnych, określających zasady świadczenia    usłud płatniczych, uzupełnienie istniejacych regulacji, oraz wyjaśnienie powstałych na ich tle    wątpliwości.

Co wprowadzi dyrektywa PSD2

Pojawi  się  nowy  rodzaj  usługodawców  na rynku  usług  płatniczych, podmioty finansowe    okredlane jako TPP (Third Party Provider), które będą mogły świadczyć dwa typy usług:          - Account  Information  Service  (AIS) - to usługi dostępu do informacji na rachunkach        bankowych dające klientom łatwy wygląd online w stan ich finansów,                                   - Payment  Initiation  Service  (PIS) - to usługi inicjowania płatności z wykorzystaniem        rachunku bankowego klienta w  jego  imieniu.  TPP  po  otrzymaniu  danych do logowania        w  bankowości  internetowej  klienta,   będzie  mogło  realizować  płatności  w  określonej        kwocie do określonego odbiorcy i raportować klientowi o jej wykonaniu.

Zostanie  wprowadzone   również   tzw.   silne  uwierzytelnienie  klienta  -  aby  zainicjować    płatności  konieczna  będzie  identyfikacja  klienta  za  pomocą  co  najmniej  2 niezależnych    metod uwierzytelnienia, np. jednocześnie za pomocą kodu SMS i rozwiązań biometrycznych.

Zabronione    zostaną    dodatkowe   opłaty   za   płatność   konsumencją   kartą   płatniczą    (z  wyjątkiem  wciąż  dozwolonego  pobierania  surcharge   za   użycie   kart   biznesowych).    Jednocześnie   odpowiedzialność   konsumenta  za  nieautoryzowane  transakcje  obniży  się    z dzisiejszych EUR 150 do EUR 50.


Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w  KNF    o wydanie zezwolenia na świadczenie  usług  wynikających  z  dyrektywy  PSD2  (AIS, PIS    lub   CAF),   przygotowaliśmy   dla   Ciebie   specjalny  interfejs  dostępowy  (API).    Wszystkie  niezbędne  informacje,  dokumentacja  API  oraz  środowisko  testowe   znajdują    się na naszym portalu dla dewelopera: Portal Developera PSD2


Raporty dostępności API PSD2 i bankowości internetowej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 33