Menu
Z życia Banku
Współpraca
Struktura
Ogłoszenia
RODO
PSD2

KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  1,00
Lombardowa                  1,50
Depozytowa                   0,50
Redyskonto weksli         1,05
Dyskonto weksli            1,10

Waluty
NBP kursy średnie
Bank BPS kursy walut

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
System Ochrony Zrzeszenia BPS
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Komisja Nadzoru Finansowego
Serwis Bankowości Spółdzielczej


O Banku

Historia

Najstarsze  dokumenty   będące   w  archiwum,  świadczące   o  działalności  spółdzielczości bankowej  na  terenie  obecnej  działalności  Banku  Spółdzielczego  pochodzą  z  1921r. Są to deklaracje  przystąpienia  do  Kasy Spółdzielczej z nieograniczoną odpowiedzialnością, rejestry członków.

Kasy Spółdzielcze z nieograniczoną odpowiedzialnością miały siedziby: w Kuflewie, Jeruzalu, Mrozach i Cegłowie. Najprężniej działającą Kasą była Kasa Spółdzielcza w Kuflewie.

W  Kasie  Spółdzielczej w Kuflewie w roku 1921 w skład Zarządu wchodzili: Ignacy Gałązka, Stanisław Grasiak.

Do  osób  zaangażowanych  w  działalność  Kasy  Spółdzielczej  w  okresie  przedwojennym należeli:  Ignacy  Kotuniak  (przewodniczący  Rady), Feliks Wojda. Władysław Kąca, Stanisław Żmudzin,  Karol  Żydkiewicz,  Józef  Karpiński,  Adam  Skrzeczkowski,   Jan  Krążała,   Stefan Kuźniarski.

Na  początku  lat  trzydziestych  Kasy  Spółdzielcze  przekształciły  się  w   Kasy   Stefczyka z nieograniczoną odpowiedzialnością. Kasy te miały swoje siedziby w/w  już  miejscowościach.

Dnia    18    czerwca    1950r.   na   wspólnym   Walnym   Zgromadzeniu   Kasy   Stefczyka w  Kuflewie  i  Kasy  Stefczyka   w   Mrozach,   na   podstawie   zarządzenia   Ministra  Skarbu z dn. 04.01.1950r. powołano  Gminną  Kasę Spółdzielczą w Mrozach oraz przekształcono Kasę Stefczyka w Cegłowie w PK Gminnej Kasy Spółdzielczej w Mrozach. Gminna Kasa Spółdzielcza w  Mrozach  obsługiwała  mieszkańców  z  w/w  terenu.   Dnia   01.06.1956r.   Gminne   Kasy Spółdzielcze  przekształcono  na  Kasy  Spółdzielcze.   W  następstwie  dalszych przekształceń z  dniem  05.07.1968r.  Kasa Spółdzielcza w Mrozach  zmieniła  nazwę  na  Bank Spółdzielczy w Mrozach, a na bazie Punktu Kasowego w Cegłowie powstał Oddział w Cegłowie.

Od  roku  1950  funkcje  w Zarządzie  pełnili:  Aleksander Senktas,  Antoni Grasiak, Henryk Kielak,  Adela Jankowska,  Aleksander Gałazka, Irena Frąckiewicz, Feliks Sęk, Marceli Nowicki, Władysław Gałazka,  Marian Osiński, Stanisław Chrust, Janina Serwatka, Mirosława Kamińska, Stanisław Wojda,  Kazimierz Lech,  Bolesław Sekular.  Aktywnymi  działaczami spółdzielczości bankowej w minionym okresie byli m.in.  Jan Ozimek,  Wacław Gielo,  Jerzy Przybysz,  Janusz Durek, Tadeusz Zawiska, Stanisław Niedziałek.

Od 1950r. działalnością Banku kierowali:  Irena Frąckiewicz, Władysław Gałązka, Mirosława Kamińska, od roku 1989 do marca 2015 roku Czesław Włodarczyk, a od 1 kwietnia 2015 roku do  chwili  obecnej  Robert  Ceregra.   Głównymi  sięgowymi  byli:   Wacława Kurek,   Barbara Roguska, od 1955r. do 31.12.2013r. Zofia Podobas, od 01.01.2014r. do 22.08.2016r.  Robert Ceregra, a od 23 sierpnia 2016 roku do chwili obecnej Adrian Gancarz.

Od  1975  roku  do  1994  roku  Bank  Spółdzielczy  zrzeszony  był  w   Banku   Gospodarki Żywnościowej. W 1994r. Bank Spółdzielczy w Mrozach podpisał Umowę Zrzeszenia z Bankiem Unii  Gospodarczej  S.A  w  Warszawie.  Z dniem 15.03.2002r.  Bank  Unii  Gospodarczej S.A. połączył  się  w  tzw.  "Szóstkę".   Nastąpiło   połączenie   zrzeszeń.    Powstał  Bank  Polskiej Spółdzielczości.    Bank   Spółdzielczy  w  Mrozach  stał  się  akcjonariuszem   Banku  Polskiej Spółdzielczości.

Umowę zrzeszenia z nowopowstałym Bankiem podpisano w Warszawie w dniu 18.03.2002r. Umowę  w  imieniu  Banku  Spółdzielczego  podpisali  Zofia  Podobas  i  Czesław  Włodarczyk, a w imieniu  Banku  Polskiej  Spółdzielczości  S.A.  Paweł  Siano - Prezes  Zarządu  i  Grażyna Urbańska - Wiceprezes Zarządu.

W  roku  2015  Zebranie  Przedstawicieli  Banku Spółdzielczego w Mrozach podjęło Uchwałę o  przystąpieniu  do  Systemu  Ochrony  Zrzeszenia   BPS.    Do  kierowania  tym   Systemem utworzono  Spółdzielnię,  której założycielem  wspólnie z Bankiem BPS jest  Bank Spółdzielczy w Mrozach  oraz 20 banków  spółdzielczych,  które na moment powoływania Spółdzielni miały podjęte odpowiednie Uchwały przez ZP.  Podpisanie Umowy Systemy Ochrony Zrzeszenia BPS nastąpiło  30 grudnia  2015 r.   Z ramienia Banku Spółdzielczego w Mrozach umowę podpisali: Robert   Ceregra   -   w   chwili   podpisania   umowy   pełniący  obowiązki   Prezesa   Zarządu oraz Krystyna Mroczek - Członek Zarządu.

W 1994r Bank Spółdzielczy został rozbudowany na bazie budynku wybudowanego w 1966r.

W roku 2009 nastąpiła dalsza rozbudowa Banku. Powiększona została sala obsługi Klientów oraz odnowiono cały budynek.

W marcu 2015 roku Bank Spółdzielczy w Mrozach w drodze przetargu ustnego ogłoszonego przez  Gminę  w  Cegłowie,  stał  się  posiadaczem  budynku  po  byłym  komisariacie   policji w Cegłowie.  Od  lipca  2016r.,  budynek ten po rozbudowie i dostosowaniu do potrzeb Banku funkcjonuje jako Filia Banku.

Budynek Banku przed rozbudową.

Budynek Banku po rozbudowie w 1994 roku.

Budynek Banku po rozbudowie w 2009 roku.

Budynek Banku po zmianie oznakowania w 2016 roku.

Były   Komisariat   Policji   w  Cegłowie  przed  pracami  budowlanymymi

i po dokonanej przebudowie.

05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 33