Menu
O Banku
Historia
Współpraca
Z życia Banku
Struktura

KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  1,50
Redyskonta Weksli        1,75
Depozytowa                   0,50
Lombardowa                  2,50

Waluty
NBP kursy średnie
Bank BPS kursy walut

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Serwis Bankowości Spółdzielczej


Zebranie Przedstawicieli Banku - 2016

W dniu 22.06.2016 odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mrozach.

Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwały w sprawach między innymi:

  • Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku.
  • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego - bilansu oraz rachunku wyników.
  • Dokonania podziału nadwyżki bilansowej.
  • Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
  • Udzielenia wszystkim Członkom Zarządu absolutorium.

Ponadto przyjęto kierunki działalności Banku na rok 2016.

Zebranie Przedstawicieli otworzył Pan Andrzej Uchmański – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który w dalszej części został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego tegorocznego ZP. Sprawozdanie Zarządu jak i bilans wraz z rachunkiem wyników zaprezentował po krótce Pan Robert Ceregra – pełniący od 1 kwietnia 2015 r. obowiązki Prezesa Zarządu. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej przedstawiła Pani Jolanta Kulesza – sekretarz Rady Nadzorczej Banku jak i wybrana na sekretarza tegorocznego ZP.

Pragniemy jednocześnie poinformować, iż zgodnie z zapisami § 6 Polityki informacyjnej w Banku Spółdzielczym w Mrozach, Bank raz w roku, w terminie do 30 dni od zatwierdzenia przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, ujawnia pełne informacje dotyczące profilu ryzyka i poziomu kapitału na podstawie danych na dzień kończący bieżący rok obrotowy w ujęciu indywidualnym (III Filar Nowej Umowy Kapitałowej). Zgodnie z § 16 ww. Polityki informacje te są udostępniane Klientom w formie papierowej w Centrali Banku w Mrozach w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych w godzinach ich otwarcia.

Galeria:

 

05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 33