Menu
O Banku
Historia
Współpraca
Z życia Banku
Struktura

KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  1,50
Redyskonta Weksli        1,75
Depozytowa                   0,50
Lombardowa                  2,50

Waluty
NBP kursy średnie
Bank BPS kursy walut

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Serwis Bankowości Spółdzielczej


Zebranie Przedstawicieli Banku - 2015

W dniu 21.03.2015 odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mrozach.

Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwały w sprawach między innymi:

  • Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku.
  • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego - bilansu oraz rachunku wyników.
  • Dokonania podziału nadwyżki bilansowej.
  • Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
  • Udzielenia wszystkim Członkom Zarządu absolutorium.
  • Przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.
  • Przystąpienia Banku Spółdzielczego w Mrozach do spółdzielni, którą utworzy Bank     Polskiej Spółdzielczości SA. oraz zrzeszone z nim banki spółdzielcze.

Ponadto przyjęto kierunki działalności Banku na rok 2015.

Delegaci na ZP stawili się w tym roku ze 100 % frekwencją. Mieliśmy również przyjemność gościć Pana Macieja Kołodziejczaka – Prezesa Zarządu Zespołu Biegłych Rewidentów Widok II Sp. z o.o. badającej sprawozdanie finansowe za rok 2014 który przedstawił opinię niezależnego biegłego rewidenta dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mrozach. Nasze obrady swoją obecnością uświetnili również: Pani Małgorzata Bielicka wz. Pana Mirosława Bizonia, Dyrektora Warszawskiego Oddziału Regionalnego Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. , Pan Dariusz Jaszczuk – Burmistrz Miasta i Gminy Mrozy, Pan Marcin Uchman – Wójt Gminy Cegłów, Pan Antoni Wardak – Właściciel Przedsiębiorstwa Technik Komputerowych „Record” s.c., firmy informatycznej z którą Bank współpracuje od wielu lat oraz Właściciel Firmy EPistyl Usługi Projektowe Pan Edward Piotrowski, który zawsze znajduje dobre rozwiązania przy przebudowie czy modernizacji Banku.

Zebranie Przedstawicieli otworzył Pan Jan Gałązka – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który w dalszej części został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego tegorocznego ZP. Sprawozdanie Zarządu przedstawił Pan Czesław Włodarczyk, zaś bilans i rachunek wyników zaprezentował po krótce Pan Robert Ceregra – Wiceprezes Zarządu i Główny Księgowy Banku. Pan Jan Gałązka przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.

Zaproszeni Goście oraz pracownicy wraz z Radą Nadzorczą dziękowali Panu Prezesowi Czesławowi Włodarczykowi za wieloletnią efektywną współpracę i gratulowali osiągnięcia wieku emerytalnego.

Pragniemy jednocześnie poinformować, iż zgodnie z zapisami § 6 Polityki Informacyjnej w Banku Spółdzielczym w Mrozach, Bank raz w roku, w terminie do 30 dni od zatwierdzenia przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, ujawnia pełne informacje dotyczące profilu ryzyka i poziomu kapitału na podstawie danych na dzień kończący bieżący rok obrotowy w ujęciu indywidualnym (III Filar Nowej Umowy Kapitałowej). Zgodnie z § 16 ww. Polityki informacje te są udostępniane Klientom w formie papierowej w Centrali Banku w Mrozach w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych w godzinach ich otwarcia.

Galeria:

 

05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 33