Menu
menu  O Banku
menu  Historia
menu  Sponsoring
menu  Z życia Banku
menu  Struktura

KOD SWIFT
POLUPLPR

Stopy procentowe NBP
Referencyjna                  1,50
Redyskonta Weksli        1,75
Depozytowa                   0,50
Lombardowa                  2,50

Kursy średnie NBP

Linki
Bank Polskiej Spółdzielczości
Narodowy Bank Polski
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Serwis Bankowości Spółdzielczej

O Banku

Historia

Najstarsze dokumenty będące w archiwum, świadczące o działalności spółdzielczości bankowej na terenie obecnej działalności Banku Spółdzielczego pochodzą z 1921r. Są to deklaracje przystąpienia do Kasy Spółdzielczej z nieograniczoną odpowiedzialnością, rejestry członków.

Kasy Spółdzielcze z nieograniczoną odpowiedzialnością miały siedziby: w Kuflewie, Jeruzalu, Mrozach i Cegłowie. Najprężniej działającą Kasą Spółdzielczą była Kasa Spółdzielcza w Kuflewie.

W Kasie Spółdzielczej w Kuflewie w roku 1921 w skład Zarządu wchodzili: Ignacy Gałązka, Stanisław Grasiak.

Do osób zaangażowanych w działalność Kasy Spółdzielczej w okresie przedwojennym należeli: Ignacy Kotuniak (przewodniczący Rady), Feliks Wojda. Władysław Kąca, Stanisław Żmudzin, Karol Żydkiewicz, Józef Karpiński, Adam Skrzeczkowski, Jan Krążała, Stefan Kuźniarski.

Na początku lat trzydziestych Kasy Spółdzielcze przekształciły się w Kasy Stefczyka z nieograniczoną odpowiedzialnością. Kasy te miały swoje siedziby w/w już miejscowościach.

Dnia 18 czerwca 1950r na wspólnym Walnym Zgromadzeniu Kasy Stefczyka w Kuflewie i Kasy Stefczyka w Mrozach, na podstawie zarządzenia Min. Skarbu z dn. 04.01.1950r powołano Gminną Kasę Spółdzielczą w Mrozach oraz przekształcono Kasę Stefczyka w Cegłowie w PK Gminnej Kasy Spółdzielczej w Mrozach. Gminna Kasa Spółdzielcza w Mrozach obsługiwała mieszkańców z w/w terenu. Dnia 01.06 1956r Gminne Kasy Spółdzielcze przekształcono na Kasy Spółdzielcze. W następstwie dalszych przekształceń z dniem 05.07.1968r Kasa Spółdzielcza w Mrozach zmieniła nazwę na Bank Spółdzielczy w Mrozach , a na bazie Punktu Kasowego w Cegłowie powstał Oddział w Cegłowie.

Od roku 1950 funkcje w Zarządzie pełnili: Aleksander Senktas, Antoni Grasiak, Henryk Kielak, Adela Jankowska, Aleksander Gałazka, Irena Frąckiewicz, Feliks Sęk, Marceli Nowicki, Władysław Gałazka, Marian Osiński, Stanisław Chrust, Janina Serwatka, Mirosława Kamińska, Stanisław Wojda, Kazimierz Lech, Bolesław Sekular. Aktywnymi działaczami spółdzielczości bankowej w minionym okresie byli m.in. Jan Ozimek, Wacław Gielo, Jerzy Przybysz, Janusz Durek, Tadeusz Zawiska, Stanisław Niedziałek.

Od 1950r działalnością Banku kierowali: Irena Frąckiewicz, Władysław Gałązka, Mirosława Kamińska, a od roku 1989 do chwili obecnej Czesław Włodarczyk. Gł. Księgowymi byli: Wacława Kurek, Barbara Roguska, od 1955r do 31.12.2013 Zofia Podobas, od 01.01.2014 do chwili obecnej Robert Ceregra.

Od 1975 roku do 1994roku Bank Spółdzielczy zrzeszony był w Banku Gospodarki Żywnościowej. W 1994r Bank Spółdzielczy w Mrozach podpisał Umowę Zrzeszenia z Bankiem Unii Gospodarczej S.A w Warszawie. Z dniem 15.03.2002r Bank Unii Gospodarczej S.A połączył się tzw. „Szóstka”. Nastąpiło połączenie zrzeszeń. Powstał Bank Polskiej Spółdzielczości. Bank Spółdzielczy w Mrozach stał się akcjonariuszem Banku Polskiej Spółdzielczości.

Umowę zrzeszenia z nowopowstałym Bankiem podpisano w Warszawie w dniu 18.03.2002r. Umowę  w imieniu Banku Spółdzielczego podpisali Zofia Podobas i Czesław Włodarczyk, a w imieniu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Paweł Siano -Prezes Zarządu i Grażyna Urbańska – V-ce Prezes Zarządu

W 1994r Bank Spółdzielczy został rozbudowany na bazie budynku wybudowanego w 1966r.

W roku 2009 nastąpiła dalsza rozbudowa Banku. Powiększona została sala obsługi Klientów oraz odnowiono cały budynek.

Budynek Banku przed rozbudową

Budynek Banku po rozbudowie w 1994 roku.

Budynek Banku po rozbudowie w 2009 roku.

05-320 Mrozy, ul.Adama Mickiewicza 33